Informacje do otrzymywania pilnej pomocy

Wersja tej strony w języku ukraińskim

Ta strona i poniższy formularz przeznaczone są dla osób, którym już została przyznana pilna pomoc Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego dla zachowania potencjału naukowego Ukrainy.

Aby zacząć otrzymywać tę pomoc, trzeba uważnie przeczytać tę stronę i wypełnić formularz, który jest na jej końcu.

Zakwaterowanie

Z powodu napływu wielkiej liczby uchodźców, znalezienie mieszkania jest obecnie trudne, a ceny wynajmu są wysokie, szczególnie w Warszawie. Z tych przyczyn uczony – szczególnie jeśli chce mieszkać w Warszawie – może oczekiwać od Fundacji jedynie skromnych warunków mieszkaniowych (np. mieszkanie u polskiej rodziny, wspólne mieszkanie różnych rodzin uchodźców w jednym mieszkaniu – коммуналка).

Zapomoga Fundacji i polska pomoc państwowa

W przypadku obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, którzy wyjechali z Ukrainy po rozpoczęciu wojny (24 lutego) istnieje polska pomoc państwowa zupełnie niezależna od pomocy, której udziela Fundacja. Pomoc państwowa polega na tym, że kiedy dany obywatel Ukrainy  jest zakwaterowany u jakiejś osoby czy w jakiejś instytucji (osoba lub instytucja zapewnia mieszkanie i wyżywienie), ta osoba lub instytucja może otrzymać od państwa polskiego 40 złotych za każdy dzień zakwaterowania (oficjalna nazwa tej pomocy: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy). Dla otrzymania tej państwowej pomocy wymaga się, aby zakwaterowany obywatel Ukrainy nic nie płacił za zakwaterowanie (osoba, u której mieszka, nie może otrzymywać dodatkowych pieniędzy ponad te 40 zł dziennie).

Ta państwowa pomoc jest ograniczona w czasie do 60 dni (może być przedłużona wyjątkowo przez władze, ale nie wiadomo, w jakich konkretnie sytuacjach będzie przedłużana).

Uczeni, którzy korzystają z tej formy pomocy państwowej, mogą za ten sam okres otrzymywać zapomogę od Fundacji, ale nieco obniżoną (330 euro w przypadku uczonego, który nie ma na utrzymaniu rodziny).

Zabronione jest korzystanie z zapomogi Fundacji, żeby dodatkowo wynagrodzić osobę, u której uczony jest zakwaterowany podczas otrzymywania pomocy państwowej. Natomiast po zakończeniu pomocy państwowej można wykorzystać zapomogę od Fundacji (w tym wypłacane przez Fundację koszta zakwaterowania), żeby wynagrodzić osobę, u której uczony jest zakwaterowany. Można w ten sposób przedłużyć pobyt u tej osoby.

Zapomoga Fundacji i inne źródła dochodu

Jeżeli uczony dostaje dochód związany z jego pracą (w szczególności stypendium lub pensja z umowy o pracę) wystarczający do utrzymania uczonego i jego najbliższej rodziny, Fundacja nie będzie wypłacać zapomogi za ten sam okres. W przypadku, gdy taki dochód jest, ale jego wysokość jest zbyt mała dla utrzymania uczonego i jego rodziny, Fundacja może zmniejszyć zapomogę za odpowiedni okres co najwyżej o połowę tego dochodu.

Zakupy na cele pracy naukowej na koszt Fundacji

Zakupy, za które Fundacja ma zapłacić w ramach kosztów finansowania pracy naukowej, to np. komputer, książki, dostęp do dokumentacji, sprzęt laboratoryjny. Wszystkie takie zakupy można robić w ramach celów wydatków, które zgłosił uczony, gdy wnioskował o pomoc, i w ramach budżetu, który Fundacja przyznała.  Uwaga: Fundacja nie zawsze przyznaje taki budżet, o jaki wnioskował uczony. Proszę wydawać pieniądze dopiero po upewnieniu się, w jakiej wysokości budżet został przyznany.

Koszty finansowania pracy naukowej są niezależne od zapomogi na koszty życia.

Robiąc zakupy, jako kupującego zawsze należy wskazać:

Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
NIP 525-251-23-57
ul. Karowa 18a lok. 21
00-324 Warszawa

Gdyby pojawiły się trudności z zakupem dla powyższej organizacji, to zamiast tego jako kupującego wskazujemy:

Fundacja Pomocnicza imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
NIP 525-261-52-58
ul. Karowa 18a lok. 21
00-324 Warszawa

Kupując, należy zawsze uzyskać fakturę zawierającą nazwę, NIP i adres kupującego lub paragon zawierający co najmniej NIP kupującego.

  • paragon może być tylko w przypadku zakupów do 450 złotych; powyżej 450 zł obowiązkowo faktura
  • na paragonie lub fakturze musi być NIP (jeden z dwóch powyżej)
  • Uwaga: w Polsce NIP trzeba wskazać od razu przy zakupie. Gdy sprzedawca już wydrukował paragon bez NIP, to nie ma już prawa wydrukować paragonu z NIP. Wtedy Fundacja będzie miała trudności z zapłaceniem za dany zakup i nie gwarantuje, że za niego zapłaci.

Dla stypendystów, którzy już dostali pierwszy przelew: dodatkowe rubryki

Po uzyskaniu pierwszej płatności od Fundacji należy uzupełniać formularz wypełniając następujące rubryki:

  • Dokumenty zakupu: aby  pokazać, jak zostały wydane pieniądze, które Fundacja wypłaciła jako zaliczkę na koszty pracy naukowej lub zamierza wypłacić jako zwrot kosztów pracy naukowej (nie dotyczy kosztów życia przyznanych przez Fundację – te koszty nie podlegają rozliczeniu ani dokumentowaniu).
  • Opis wydatków (dotyczy tylko wydawania pieniędzy przyznanych przez Fundację na koszty pracy naukowej): aby dodatkowo opisać (o ile jest taka potrzeba) już dokonane zakupy, na które załączono dokumenty zakupu, oraz aby dokładnie przedstawić planowane zakupy; to ostatnie pomoże Fundacji w podjęciu decyzji, jaką sumę przyznać na koszty pracy naukowej, i jesz szczególnie ważne w pryzpadku tych stypendystów, którym fundacja początkowo przyznała koszty pracy naukowej niższe niż te, o które prosili.
  • Zmiany w mojej sytuacji: przy każdej zmianie podajemy datę, od której ta zmiana zachodzi (np. jeśli stypendysta zaczął lub przestał dostawać pensję za okres od 1 czerwca, to podajemy 1 czewca jako datę zmiany, niezależnie od tego, kiedy ta pensja jest wypłacana).  Każdy stypendysta powinien potwierdzić swoją sytuację po około dwóch miesiącach otrzymywania stypendium, wpisując zmiany, które wtedy zachodzą; jeśli nie ma żadnych zmian, to wpisujemy “bez zmian”. Taki wpis jest niezbędny – bez niego Fundacja nie będzie wypłacać dalszej części Stypendium.
  • Płatności, które otrzymałem od Fundacji: ta rubryka pozwoli Fundacji ocenić, czy banki działają prawidłowo (jakie koszty zostały pobrane, jak długo trwało przesyłanie przelewu – tu są często duże problemy).