Dla kandydatów — For applicants

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2020, instructions for applicants and application form in English

Stypendium i Dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego 202o, instrukcja i formularz dla kandydatów po polsku

Competition extended indefinitely

The ongoing epidemic makes it impossible today to visit Poland or to do research work in Poland under normal conditions. We do not know when the situation is going to improve. Consequently, the 2020 Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant competition will not be adjudicated by the date announced initially (it was 10 June 2020). It will be adjudicated as soon as the situation makes it possible.

The possibility to submit applications remains open even after the deadline initially announced (it was 8 April 2020). As soon as the new deadline for submitting applications and the new day of adjudication of the competition are determined, we will let you know. Before we begin to evaluate applications, we will ask the applicants to confirm that they are still interested.

The candidates who are ready to apply are invited to do so. Those who are not ready yet, but are potentially interested in the competition, are invited to open accounts in this system (this is a preliminary step before filing an application). While opening an account, you will be requested to provide your e-mail address. We will then send updates about the competition (including the new deadline, hwen it is determined) to that address.

Bezterminowe przedłużenie konkursu

Z powodu epidemii przyjazdy do Polski nie są dziś możliwe, a praca naukowa w Polsce nie może odbywać się w normalny sposób. Nie wiadomo, kiedy sytuacja się poprawi. W tej sytuacji konkurs na Stypendium i Dotacje imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2020 nie zostanie rozstrzygnięty w pierwotnie przewidzianym terminie (był to 10 czerwca 2020 r.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, kiedy sytuacja na to pozwoli.

Możliwość składania wniosków o stypendium lub dotację pozostaje otwarta, również po upłynięciu pierwotnego terminu (był to 8 kwietnia). Kiedy zostanie ustalony nowy termin składania wniosków i nowy termin rozstrzygnięcia konkursu – powiadomimy o tym. Zanim przystąpimy do rozstrzygnięcia konkursu, skontaktujemy się z kandydatami i będziemy prosić ich o potwierdzenie, czy nadal są zainteresowani stypendium lub dotacją.

Osoby gotowe do złożenia wniosków o stypendium lub dotację zapraszamy do zrobienia tego. Osoby, które rozważają złożenie takiego wniosku w przyszłosci, zachęcamy do otwierania kont w niniejszym systemie (otwarcie konta, to czynność poprzedzająca złożenie wniosku). Otwarcie konta wiąże się z podaniem adresu poczty elektronicznej. Na adresy podane w ten sposób będziemy wysyłać wiadomości dotyczące procesu rekrutacji, w tym nowy termin składania wniosków, gdy tylko zostanie ustalony.