Pilna pomoc dla zachowania potencjału naukowego Ukrainy

ZAMKNIĘTE. Wnioski złożone teraz nie zostaną rozpatrzone (Fundacja może zrobić wyjątek w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach)

Jak wysłać wniosek

Wersja tej strony w języku ukraińskim

Kandydatury będą przyjmowane do 19 kwietnia 2022 r., do północy czasu polskiego.

Oferta pilnej pomocy opisana jest w tym oto ogłoszeniu — prosimy o jego dokładne przeczytanie przed wypełnieniem kwestionariusza.

Wnioski można wysyłać przy pomocy kwestionariusza znajdującego się na końcu niniejszej strony. Po wysłaniu kwestionariusza, kandydat będzie go mógł jeszcze ponownie sprawdzić i wnieść poprawki.

Kwestionariusz ma dwie wersje: polskojęzyczną i ukraińskojęzyczną. Należy go wypełnić po polsku, po angielsku lub po ukraińsku (tekst wpisywany do kwestionariusza nie musi być w tym języku, w którym jest kwestionariusz). W miarę możności prosimy wypełniać po polsku lub po angielsku. W przypadku problemów prosimy o kontakt z Fundacją: telefon +48 731 164 682; telefon lub Signal +48 883 188 969; stypendia@skubi.net.

Kwestionariusz należy wysłać (przycisk SUBMIT na końcu) dopiero po zakończeniu jego wypełniania. W trakcie wypełniania można jednak zapisywać wypełnioną treść (przycisk z rysunkiem dyskietki na końcu, obok przycisku SUBMIT), a ponadto system sam zapisuje treść co 30 sekund. Dzięki temu, jeśli przerwiesz wypełnianie, a później powrócisz do tej czynności na tym samym komputerze, przy pomocy tej samej przeglądarki, nie będziesz musiał powtarzać już wykonanej pracy: już wypełnione rubryki same się wczytają (niestety załączane pliki nie są zapisywane w ten sposób; jeśli przerwiesz wypełnianie kwestionariusza po załączeniu plików, trzeba je będzie załączyć ponownie).

Dokumenty (w tym ewentualnie artykuły lub książki) należy załączać do kwestionariusza, w jego odpowiednich rubrykach. Jeśli jednak kandydat chce przesłać Fundacji dokumenty, których załączenie jest utrudnione (na przykład dlatego, że rozmiar dokumentu jest zbyt duży, albo dlatego, że chodzi o książkę, którą kandydat ma tylko w wersji papierowej), to prosimy o kontakt — uzgodnimy inny sposób przesłania dokumentu (drogą elektroniczną lub na papierze).

Odbiór każdego wniosku zostanie potwierdzony bezzwłocznie w sposób automatyczny przez niniejszy serwis, a następnie najdalej w ciągu 48 godzin przez osobę pracującą dla Fundacji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dwóch potwierdzeń prosimy o kontakt z Fundacją, gdyż brak potwierdzenia może oznaczać, że wniosek nie dotarł.

Rubryka Znajomość języków obcych: Dla każdego języka, który kandydat zna, prosimy o wpisanie poziomu biegłości, według skali od A1 do C2 używanej przez Radę Europy. Podanie poziomu języka nie wymaga żadnego szczególnego certyfikatu (żeby wpisać C2, trzeba dany język naprawdę bardzo dobrze znać, ale nie trzeba mieć na to dyplomu czy certyfikatu). Prosimy też o podanie wszelkich informacji dodatkowych i dokumentów dotyczących znajomości danego języka: certyfikatów językowych, dyplomów, informacji o osiągnięciach (przykłady: certyfikat w załączeniu lub trzy artykuły naukowe opublikowane po angielsku lub studiowałem we Francji prawo przez rok (master …) i zdałem wszystkie egzaminy w języku francuskim, dyplom w załączeniu).

Rubryka Najważniejsze prace naukowe powinna opisywać prace naukowe kandydata w zwięzłej formie.

Rubryka Inne na końcu kwestionariusza powinna zawierać informacje, które nie pasują do pozostałych rubryk, ale są istotne dla oceny wniosku (na przykład działalność społeczna lub polityczna kandydata; pozytywna opinia opiekuna naukowego lub innych osób).

Dokumenty, które zaleca się załączyć do kwestionariusza:

  1. Curriculum vitae.
  2. List motywacyjny zawierający opis projektu, który Fundacja ma sfinansować.
  3. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej, znajomość języków.
  4. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac. Lista publikacji naukowych powinna być sporządzona w sposób precyzyjny, zgodnie z zasadami zwyczajowo przyjętymi dla tego rodzaju dokumentów; w szczególnosci powinna zawierać tytuł każdej pracy w języku oryginalnym i dokładne dane o miejscu publikacji.
  5. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych, o ile takie zaświadczenia zostały wydane.
  6. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.
  7. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

ZAMKNIĘTE. Wnioski złożone teraz nie zostaną rozpatrzone (Fundacja może zrobić wyjątek w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach)

Loading