Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2020 (instrukcja i formularz)

For this page in English, click here.

Bezterminowe przedłużenie konkursu

Z powodu epidemii przyjazdy do Polski nie są dziś możliwe, a praca naukowa w Polsce nie może odbywać się w normalny sposób. Nie wiadomo, kiedy sytuacja się poprawi. W tej sytuacji konkurs na Stypendium i Dotacje imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2020 nie zostanie rozstrzygnięty w pierwotnie przewidzianym terminie (był to 10 czerwca 2020 r.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi, kiedy sytuacja na to pozwoli.

Możliwość składania wniosków o stypendium lub dotację pozostaje otwarta, również po upłynięciu pierwotnego terminu (był to 8 kwietnia). Kiedy zostanie ustalony nowy termin składania wniosków i nowy termin rozstrzygnięcia konkursu – powiadomimy o tym. Zanim przystąpimy do rozstrzygnięcia konkursu, skontaktujemy się z kandydatami i będziemy prosić ich o potwierdzenie, czy nadal są zainteresowani stypendium lub dotacją.

Osoby gotowe do złożenia wniosków o stypendium lub dotację zapraszamy do zrobienia tego. Osoby, które rozważają złożenie takiego wniosku w przyszłosci, zachęcamy do otwierania kont w niniejszym systemie (otwarcie konta, to czynność poprzedzająca złożenie wniosku). Otwarcie konta wiąże się z podaniem adresu poczty elektronicznej. Na adresy podane w ten sposób będziemy wysyłać wiadomości dotyczące procesu rekrutacji, w tym nowy termin składania wniosków, gdy tylko zostanie ustalony.

Jak przygotować i wysłać kandydaturę na Stypendium i/lub Dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2020

Stypendium i Dotacja opisane są w tym oto ogłoszeniu — prosimy o jego dokładne przeczytanie przed wypełnieniem formularza.

Kandydatury można wysyłać przy pomocy formularza znajdującego się na końcu niniejszej strony. Po wysłaniu formularza, kandydat będzie go mógł jeszcze ponownie sprawdzić i wnieść poprawki.

[member_only]Ponieważ jesteś zalogowany, możesz teraz wypełnić formularz.

[/member_only]

[member_excl]

Przed wypełnieniem formularza

  • jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w niniejszym serwisie (nie masz konta): powinieneś zarejestrować się — formularz rejestracji tu
  • gdy już jesteś zarejestrowany: powinieneś się zalogować — formularz logowania tu

[/member_excl]

Formularz należy wypełnić po polsku lub po angielsku. W przypadku problemów z wypełnianiem formularza lub z załączaniem do niego dokumentów prosimy o kontakt z Fundacją, tel. +48 883 188 969 lub stypendia@skubi.net.

Formularz należy wysłać (przycisk SUBMIT na końcu) dopiero po jego kompletnym wypełnieniu. W trakcie wypełniania formularza można jednak go zapisywać (przycisk z rysunkiem dyskietki na końcu, obok przycisku SUBMIT), a ponadto system sam zapisuje formularz co 30 sekund. Dzięki temu, jeśli przerwiesz wypełnianie, a później powrócisz do tej czynności na tym samym komputerze, przy pomocy tej samej przeglądarki, nie będziesz musiał powtarzać już wykonanej pracy, już wypełnione rubryki same się wczytają (niestety załączane pliki nie są zapisywane w ten sposób; jeśli przerwiesz wypełnianie formularza po załączeniu plików, trzeba ję będzie załączyć ponownie).

Dokumenty (w tym ewentualnie artykuły lub książki) należy załączać do formularza, w jego odpowiednich rubrykach. Jeśli jednak kandydat chce przesłać Fundacji dokumenty, których załączenie do formularza jest utrudnione (na przykład dlatego, że rozmiar dokumentu jest zbyt duży, albo dlatego, że chodzi o książkę, którą kandydat ma tylko w wersji papierowej), to prosimy o kontakt — stosownie do potrzeb, uzgodnimy inny sposób przesłania dokumentu (drogą elektroniczną lub pocztą papierową).

Wysyłanie kandydatur w inny sposób niż przy pomocy poniższego formularza (na przykład pocztą elektroniczną lub pocztą papierową) jest dopuszczalne tylko w przypadku nie dających się rozwiązać problemów z formularzem i tylko za zgodą Fundacji.

Odbiór każdej kandydatury zostanie potwierdzony bezzwłocznie w sposób automatyczny przez niniejszy serwis, a następnie najdalej w ciągu 48 godzin przez osobę pracującą dla Fundacji. W przypadku braku któregokolwiek z tych potwierdzeń prosimy o kontakt z Fundacją, gdyż brak potwierdzenia może oznaczać, że kandydatura nie dotarła.

Rubryka Znajomość języków obcych: Dla każdego języka, który kandydat zna, prosimy o wpisanie poziomu biegłości, według skali od A1 do C2 używanej przez Radę Europy. Podanie poziomu nie wymaga żadnego szczególnego certyfikatu (żeby wpisać C2, trzeba dany język naprawdę bardzo dobrze znać, ale nie trzeba mieć na to dyplomu czy certyfikatu). Prosimy też o podanie wszelkich informacji dodatkowych i dokumentów dotyczących znajomości danego języka: certyfikatów językowych, dyplomów, informacji o osiągnięciach (przykłady: certyfikat w załączeniu lub trzy artykuły naukowe opublikowane po angielsku lub studiowałem we Francji prawo przez rok (master …) i zdałem wszystkie egzaminy w języku francuskim, dyplom w załączeniu).

Rubryka Najważniejsze prace naukowe powinna opisywać prace naukowe kandydata w zwięzłej formie.

Rubryka Inne na końcu kwestionariusza powinna zawierać informacje, które nie pasują do pozostałych rubryk, ale są istotne dla oceny kandydatury (na przykład skuteczna działalność społeczna lub polityczna kandydata; bardzo pozytywna opinia opiekuna naukowego lub innych osób).

Dokumenty, które należy załączyć do kwestionariusza:

  1. Curriculum vitae w języku angielskim lub polskim.
  2. List motywacyjny zawierający opis proponowanych badań w trakcie pobytu w Polsce. Jeśli kandydat zgłasza wniosek zarówno o Stypendium jak o Dotację, to powinien oddzielnie zaznaczyć, jaki program chciałby realizować w przypadku otrzymania Stypendium, a jaki — w przypadku otrzymania Dotacji.
  3. Kopie dyplomów akademickich oraz, stosownie do okoliczności, dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata na rzecz dobra społecznego, jego działalność polityczną lub społeczną, jego staż w służbie publicznej lub w pracy zawodowej, znajomość języków.
  4. Lista publikacji, ekspertyz i innych prac świadczących o przygotowaniu naukowym i zawodowym kandydata. Kopie ważniejszych publikacji i prac. Lista publikacji naukowych powinna być sporządzona w sposób precyzyjny, zgodnie z zasadami zwyczajowo przyjętymi dla tego rodzaju dokumentów; w szczególnosci powinna zawierać tytuł każdej pracy w języku oryginalnym i dokładne dane o miejscu publikacji.
  5. Zaświadczenia o stopniu znajomości języków obcych, o ile takie zaświadczenia zostały wydane.
  6. List polecający od opiekuna naukowego kandydata, zwierzchnika zawodowego lub innej osoby mogącej poświadczyć stopień przygotowania kandydata. Zaleca się dołączenie innych listów polecających oraz nazwisk i danych kontaktowych osób, które mogą być proszone przez Fundację o przekazanie opinii o kandydacie.
  7. Kandydat może dołączyć wszelkie inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie jego kandydatury.

[member_excl]

Uwaga: nie jesteś zalogowany. Najpierw zarejestruj się (chyba że już jesteś zarejestrowany, tzn. masz już konto) a potem zaloguj się. Dopiero potem wypełnij poniższy formularz.

[/member_excl]

[member_only]

Każdy kandydat powinien wypełnić poniższy formularz tylko raz. Jeśli już wypełniłeś formularz, to nie rób tego ponownie, możesz za to ponownie sprawdzić już wysłany formularz i ewentualnie wprowadzić do niego poprawki.

[/member_only]

Loading